Privacybeleid

Met deze verklaring willen wij u informeren over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons, Asteria Group, de officiële handelsnaam van Packaging PrintCo NV, met hoofdzetel in België te Gullegem, Westlaan 2, met ondernemingsnummer 0701.960.690 (hierna “wij”).

Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van onze diensten en activiteiten. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze verklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Heeft u vragen hierover, dan helpen we u graag. U kunt ons bereiken via: marketing@asteriagroup.eu

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, hangt af van uw specifieke situatie of de specifieke activiteiten of diensten die worden aangeboden of verzocht.
Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
In het bijzonder verzamelen wij administratieve gegevens en contactgegevens. Hiermee kunnen wij u identificeren of contact met u opnemen, of kunnen wij zaken met u doen als u een leverancier of een zakelijke partner bent. Deze persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken kunnen de volgende zijn:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens met betrekking tot etnische afkomst, religieuze overtuiging, lichamelijke of geestelijke gezondheid of seksuele geaardheid. Indien dergelijke persoonsgegevens aan ons zouden worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen of verwerken van persoonsgegevens betreffende personen die jonger zijn dan 16 jaar.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere wanneer:

Je vult een (online) formulier in dat wordt uitgegeven door Asteria Group.
Je neemt deel aan een evenement (beurs) of actie georganiseerd door Asteria Group en/of haar dochterondernemingen.
U bent geabonneerd op een nieuwsbrief van Asteria Group en/of haar dochterondernemingen.
U neemt deel aan enquêtes gepubliceerd door Asteria Group en/of haar dochterondernemingen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u of via derden verkrijgen.
Als we dat doen, vragen we deze derden om te bevestigen dat de informatie rechtmatig is verkregen en dat we het recht hebben om de van hen verkregen gegevens te gebruiken.

Waarvoor hebben we uw persoonsgegevens nodig?
We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, evenementen, diensten, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd zou zijn.
Indien u niet langer dergelijke informatie wenst te ontvangen, kunt u ons vragen uw gegevens te verwijderen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij (i) we uw voorafgaande toestemming hebben ontvangen, (ii) we daartoe verplicht zijn op grond van regelgeving of een juridische procedure, of (iii) we daartoe verzocht worden door wetgevende of gerechtelijke autoriteiten.
Daarnaast maken we gebruik van bepaalde onderaannemers zoals onder andere ICT-bedrijven voor het onderhoud en beheer van onze websites, studiebureaus, marketingbureaus, om een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.
Wij zorgen ervoor dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens wettelijk en rechtmatig te verwerken en in geen geval aan derden doorgeven.

Waar verwerken en bewaren we uw persoonlijke gegevens?
Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens in België of in een ander land waar onze serviceproviders faciliteiten hebben. Het is echter onze duidelijke intentie om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens binnen de Europese Unie blijven.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
We bewaren uw gegevens alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking zoals genoemd in deze verklaring. Uw persoonsgegevens worden ook bewaard en gebruikt zolang dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of om onze overeenkomsten af te dwingen. Als u hierover vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via marketing@asteriagroup.eu.

Hoe beveiligen we uw persoonlijke gegevens?
Uw persoonlijke gegevens worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. We nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen om de verstrekte en verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, toevallige of onrechtmatige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking van persoonlijke gegevens.

Welke rechten heb je?
U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Wil je je persoonlijke gegevens zien?
U hebt altijd recht op toegang tot en inzage in uw persoonlijke gegevens.
Om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens, moet u als volgt een schriftelijk verzoek bij ons indienen:per e-mail: marketing@asteriagroup.eu of schriftelijk op het volgende postadres: Westlaan 2, 8560 Gullegem

Uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen?
U hebt altijd het recht om onjuiste, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of corrigeren. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u als volgt contact met ons opnemen:per e-mail: marketing@asteriagroup.eu of schriftelijk op het volgende postadres: Westlaan 2, 8560 Gullegem

Verzet tegen verwerking of intrekking van toestemming?
U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Hiertoe kunt u schriftelijk contact met ons opnemen:per e-mail: marketing@asteriagroup.eu of schriftelijk op het volgende postadres: Westlaan 2, 8560 Gullegem

Wanneer u dit recht uitoefent, geef dan duidelijk aan tegen welke verwerkingen u bezwaar maakt of welke toestemming u wilt intrekken. Houd er rekening mee dat het maken van bezwaar tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens kan betekenen dat u niet langer wordt geïnformeerd over of gebruik kunt maken van de activiteiten of diensten die wij aanbieden.
Als u uw rechten wilt uitoefenen, zullen wij u vragen ons uw identiteit te bewijzen om ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Vragen of klachten?
Als u een vraag of klacht hebt over onze verwerking van persoonsgegevens, over de uitoefening van uw rechten of over deze verklaring, kunt u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

per e-mail: marketing@asteriagroup.eu of schriftelijk op het volgende postadres: Westlaan 2, 8560 Gullegem

ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF

Certificering downloaden

Vul hieronder je gegevens in en we sturen je meteen door om de certificeringsdetails te bekijken.